ЕУРО-ФАРМ – ВеледрогеријаViagra Cena Makedonija

Антон Попов бр.5, 1000 Скопје, Р.Македонија.
+389 2 321 27 00.
Ние постоиме за да се грижиме за вашето здравје.
години квалитет, посветеност, компетентност, знаење, искуство.
ЕУРОФАРМ АПТЕКИ.
Економски параметри.
„200 НАЈГОЛЕМИ И НАЈУСПЕШНИ“
ЕУРО-ФАРМ во „200 Најголеми“ компании во Р. Македонија.
ЕУРО-ФАРМ во „200 Најуспешни“ компании во Р. Македонија.
ексклузивни застапништва на реномирани фармацевтски, медицински и козметички брендови.
место на листата „200 Најголеми“ компании во Р. Македонија.
посветени, висококвалификувани и едуцирани вработени.
место на листата „200 Најуспешни“ компании во Р. Македонија.
Економски раст.
Застапништва.
Во чекор со актуелните трендови и текови во фармацевтската индустрија, ЕУРО-ФАРМ на македонскиот пазар ги пласира висококвалитетните производни линии нa брендовите: Dr. Wolz , Dr. Wolff , Alpecin , Microlife , Fysioline , Heliocare , Coswell , Branditalia , SM Pharmaceuticals , NeoStrata , Bioextra , Alfa , Supradyn , Vivo Oleo , Maxima Healthcare , Cotton Sound , Sopharma , LCC Pharm , Aristo Pharma и Ergopharm .
Дел од „200 Најголеми и Најуспешни“
Искачувајќи се кон врвот во фармацевтската дејност во Република Македонија, ЕУРО-ФАРМ од година во година видно напредува на листата на најголеми и најуспешни компании во земјава. Оттука, прогресот на веледрогеријата на листата на „200 Најголеми“ компании започнува во 2011 година од 159 место, и продолжува во 2012 на 149 место, 2013 на 119 место, 2014 на 102 место, 2015 на 97 место за да стигне до 81 место во 2016 година. Додека искачувањето на листата на „200 Најуспешни“ компании бележи 130 место во 2011 , 197 место во 2012 , 139 место во 2013 , 124 место во 2014 , 116 место во 2015 и 145 место во 2016 година.
Пријател на заедницата.
Грижата за заедницата веледрогеријата ЕУРО-ФАРМ преку соработка со Црвениот крст на Република Македонија, јавните здравствени установи и бројни невладини организации ја преточува во мноштво проекти, кампањи и акции за превенција и градење на здрави животни навики.
Economic growth.
Representatives.
Following the pace of the current trends and fashions in the pharmaceutical industry, EURO-FARM places the high-quality lines of brands on the Macedonian market, such as: Dr. Wolz , Dr. Wolff , Alpecin , Microlife , Fysioline , Heliocare , Coswell , Branditalia , SM Pharmaceuticals , NeoStrata , Bioextra , Alfa , Supradyn , Vivo Oleo , Maxima Healthcare , Cotton Sound , Sopharma , LCC Pharm , Aristo Pharma and Ergopharm .
Part of the “200 Biggest and Most Successful”
Climbing to the top in the pharmaceutical field in the Republic of Macedonia, EURO-FARM gradually and vividly advances on the list of the biggest and most successful companies in the country. Therefore, the wholesaler’s progress on the list of “200 Biggest” companies started in 2011 on 159 position, and continues in 2012 on 149 position, 2013 on 119 position, 2014 on 102 position, 2015 on 97 position, reaching the 81 position in 2016 . While the climb-up on the list of “200 Most Successful” companies was noted on the 130 position in 2011 , 197 position in 2012 , 139 position in 2013 , 124 position in 2014 , 116 position in 2015 and 145 position in 2016 .
Community friend.
The wholesaler EURO-FARM shows its care for the community through the collaboration with the Red Cross of the Republic of Macedonia, the public health institutions and numerous non-governmental organizations, turning it into hundreds of projects, campaigns and actions for prevention and creating healthy life habits.